Besluit omgevingsrecht Postweg 36 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PD 36
Publicatiedatum
21-02-2017
Einddatum
04-04-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Postweg 36 in De Lutte

Het college van burgemeester en wethoudersvan Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 eik op het perceel Postweg 36, 7587 PD De Lutte.

Datum bekendmaking 21 februari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.