Bekendmaking Wet geluidhinder

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BT 48
Publicatiedatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 101a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van het perceel Hoofdstraat 148 te Overdinkel.

Beschrijving

Vaststelling van de hogere grenswaarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB tengevolge van het wegverkeerslawaai van de Hoofdstraat te Overdinkel.

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit voor het perceel met bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 2 maart 2017  tot en met 12 april 2017  ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Losser. Tevens zijn deze stukken te raadplegen op onze website.

Procedure

Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftleijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient  tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de tervisielegging een afspraak te worden gemaakt. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling BSP telfnr. 053-5377472.

Losser 1 maart 2017

 

Bijlagen