Vaststelling bestemmingsplan “Glane 2016”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PD 421
Publicatiedatum
19-04-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Glane 2016”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 april 2017  het bestemmingplan  ”Glane 2016”  gewijzigd heeft vastgesteld.
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 april 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het kader van de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen is het noodzakelijk het bestemmingsplan Glane 2005 te actualiseren. Het bestemmingsplan is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wel is rekening gehouden met de wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van kracht worden van het bestemmingsplan Glane 2005.

Gewijzigde vaststelling

De raad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om de volgende onderdelen.

  • Voor het perceel Gronausestraat 325-327 is gedeeltelijk buiten het in het ontwerp bestemmingsplan aangegeven bouwvlak van de bestemming ‘Bedrijf”gebouwd. Ruimtelijk-planologisch is de overschrijding aanvaardbaar.
  • Een perceel achter Gronausestraat 471 is in het ontwerp bestemmingsplan Glane 2016 bestemd tot de bestemming “Agrarisch 2”. De eigenaar heeft verzocht het perceel te bestemmen conform de bestemming “Wonen” in het bestemmingsplan Glane 2005.

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie

1.           De week van Losser 19 april 2017
2.           Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.           Staatscourant
4.           Publicatiebord

Bijlagen