Bekendmaking Inspraak Re-integratieverordening

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
17-05-2017
Kaart behorende bij: Bekendmaking Inspraak Re-integratieverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen de huidige "Re-integratieverordening" (vastgesteld in 2015) in te trekken en een nieuwe Re-integratieverordening vast te stellen.

Beschrijving

Op 1 januari 2017 is een tweetal wetten in werking getreden die gevolgen hebben voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Het betreft de:

  • Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet;
  • Wet verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving moet Re-integratieverordening van de gemeente Losser aangepast worden. De inhoud van de wijzigingen in de Re-integratieverordening hebben betrekking op:

  • aanpassingen van de loonkostensubsidie, zodat het voor gemeenten en werkgevers eenvoudiger wordt om mensen een arbeidsbeperking te plaatsen;
  • de gemeente moet “beschut werk” verplicht invullen, de bedoeling hiervan is om mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar voor wie een beschutte werkomgeving de enige manier is om te participeren op de arbeidsmarkt, een concreter uitzicht op werk te bieden in een beschutte werkplek.

Dit leidt onder meer tot de volgende wijzigingen in de nieuwe Re-integratieverordening:

  • de gemeenten hoeft de eerste zes maanden van de plaatsing met loonkostensubsidie geen loonwaardemeting te doen;
  • er is een artikel over “beschut werk” toegevoegd.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.

Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

Daarom ligt met ingang van 19 mei 2017 tot 30 juni 2017 het ontwerp van de Re-integratieverordening  bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

Procedure

Tot 30 juni 2017 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp-verordening.

Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw T. Hinrichs, telefoon 053 5377279

Bijlagen