Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Invalsweg 4A in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RC 4 A
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Invalsweg 4A in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken voor:

Beschrijving

  • Een aanvraag om omgevingsvergunning voor  het vervangen van een oude schuur en overkappingen voor een nieuwe schuur op het perceel Invalsweg 4A, 7586 RC Overdinkel, geregistreerd onder zaaknummer 17Z01763. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 12 oktober 2017.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.