Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Daminksweg 1 de Lutte.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NK 1
Publicatiedatum
16-03-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Daminksweg 1 de Lutte.

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 16 maart 20017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Daminksweg 1 de Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Wonen” voor de bouw van een landhuis op het perceel Daminksweg 1 De Lutte. In de herziening is tevens opgenomen een wijziging van de bestemming “ Wonen -Voormalige boerderij” voor de percelen Hakenbergweg 22 te Beuningen en Invalsweg 15 te Overdinkel in de bestemming ”Wonen”.  

De initiatiefnemer, eigenaar van het perceel Daminksweg 1 De Lutte, is voornemens alle bestaande bebouwing op perceel Daminksweg 1 te slopen  en een nieuw landhuis met een grotere inhoudsmaat te realiseren. Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan. Door toepassing van het provinciale beleidsinstrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)” zijn er mogelijkheden om het project te realiseren. Op basis van de gemeentelijke rood voor rood regeling dat onderdeel uitmaakt van het KGO beleid zal op de percelen Hakenbergweg 22 Beuningen en Invalsweg 15 te Overdinkel landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. De bouwrechten welk hierdoor worden genereerd worden overgeheveld naar de locatie Daminksweg voor het toestaan voor een grotere inhoudsmaat van het te bouwen landhuis. Daarnaast is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om de landschaps- en natuurwaarden verder op te waarderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 26 april 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 15 maart 2017

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen