Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Gronausestraat 309 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CV 309
Publicatiedatum
09-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Gronausestraat 309 in Losser Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting Van Heek Scholco international (revisievergunning voor de activiteit milieu) gelegen aan de Gronausestraat 309, 7581 CV in Losser. De aanvraag heeft zaaknummer 15Z02481.

Deze definitieve besluit ligt met de bijbehorende bescheiden met ingang van woensdag 10 november 2016 tot en met dinsdag 21 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Beroep Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.