Verleende omgevingsvergunning op het perceel Sint Maartenstraat 16, 7581 AL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AL 16
Publicatiedatum
09-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Sint Maartenstraat 16, 7581 AL Losser BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom op het perceel Sint Maartenstraat 16 in Losser, kadastraal bekend onder LRS00, sectie N, nummers 3052 en 3053

Datum bekendmaking 3 februari 2016

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.