Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2015, partiële herziening Veldovenweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
10-02-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2015, partiële herziening Veldovenweg Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 2 februari 2016 het bestemmingplan Buitengebied 2015, partiĆ«le herziening Veldovenweg heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de verlegging van de Veldovenweg langs de zuidwestelijk gelegen bosrand.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander van 9 februari 2016 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen