Verleende omgevingsvergunning op het perceel Scholtinkstraat 35, 7581GG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GG 35
Publicatiedatum
08-03-2016
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Scholtinkstraat 35, 7581GG Losser  BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een dakopbouw op een bestaande uitbouw op het perceel Scholtinkstraat 35, 7581GG Losser
    Datum bekendmaking 29 februari 2016

Procedure

  Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.