Vaststelling bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LV 3
Publicatiedatum
08-03-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij op 1 maart 2016 het bestemmingplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3 De Lutte hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3 De Lutte met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 maart 2016  gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan
Het wijzigingsplan voorziet in de planologische verandering van de agrarische bedrijfsbestemming op het perceel aan de Belvedereweg 3 te De Lutte naar een woonbestemming voor 2 woningen met bijgebouwen en bijbehorende erven.
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 19 april 2016  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden
De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:
•    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
•    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college van b&w  in te dienen;
schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 8 maart 2016 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen