Inspraak bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7580AB
Publicatiedatum
08-03-2016
Kaart behorende bij: Inspraak bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 9 maart 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte.

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herbestemming van het voormalige agrarische bedrijf aan de Lossersestraat 64 in De Lutte in een bedrijfsverzamellocatie voor lichte bedrijvigheid.
Het bestemmingsplan kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

 

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een inspraakreactie indienen. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Bijlagen