Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Koppelboerweg 18 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NV 18
Publicatiedatum
06-12-2016
Einddatum
31-01-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Koppelboerweg 18 in De Lutte Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een zwembad met installatie kelder op de locatie, Koppelboerweg 18, 7587 NV de Lutte. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer “16Z01971”.

Dit definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 08 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.