Bekendmaking Inspraak Verordening Jeugdzorg 2017

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
08-12-2016
Kaart behorende bij: Bekendmaking Inspraak Verordening Jeugdzorg 2017

In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben over een breed pakket aan taken op het gebied van jeugdhulp. De Verordening Jeugdhulp 2017 werkt praktisch uit hoe de gemeente Losser die taken gaat uitvoeren. In de Verordening Jeugdhulp is onder andere geregeld welke vormen van jeugdhulp de gemeente Losser kan bieden, de aanvraagprocedure en welke rechten en plichten aanvragers hebben.

Beschrijving

Voordat de Verordening Jeugdhulp 2017  kan worden vastgesteld dienen op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.

Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Daarom ligt met ingang van 30 november 2016 de Verordening Jeugdhulp 2017 ter inzage. De stukken kunnen bij de receptie van het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden worden ingezien. Daarnaast kunt u de genoemde stukken vinden op deze website.

                                                                                                                                                                     

 

Procedure

Tot 11 januari 2017  kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde Verordening. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, t.a.v. Afdeling BSP, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw D. Bos 06-12609694.

Bijlagen