Ontwerp bestemmingsplan “Snippergroen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG
Publicatiedatum
04-07-2016
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan “Snippergroen” Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 6 juli 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Snippergroen”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het in overeenstemming brengen met het gebruik van de verkochte percelen openbaar groen (snippergroen) bij woningen. Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het gebruik van de verkochte percelen openbaar groen als tuin of erf bij een woning en voor een verkocht perceel openbaar groen op het bedrijventerrein Zoeker Esch ten dienste van het aldaar gevestigd bedrijf.
Naast het vorenstaande omvat dit bestemmingsplan eveneens de juridisch-planologisch regeling voor een tweetal percelen (perceel hoek Enschedesestraat-Diepenbrocklaan en een perceel aan de Reekersgaarden). Deze percelen zijn in het geldende bestemmingsplan Losser Dorp onjuist bestemd. In voorliggend plan zijn deze percelen bestemd overeenkomstig het feitelijk gebruik als “Groen”en “Wonen”.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 17 augustus 2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden
De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 5 juli 2016 Publicatie 1. De week van Losser. 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen