Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Ds. Pasmastraat 2, 7586 CZ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586CZ 2
Publicatiedatum
04-10-2016
Einddatum
29-11-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Ds. Pasmastraat 2, 7586 CZ Overdinkel Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Ds. Pasmastraat 2, 7586 CZ Overdinkel.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zowel mondeling als schriftelijk door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.