Bekendmaking Wet geluidhinder Dorpstraat 52 De Lutte

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
05-10-2016
Kaart behorende bij: Bekendmaking Wet geluidhinder Dorpstraat 52 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 101a en volgende van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op het perceel Dorpstraat 52 te De Lutte.

Beschrijving

Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Dorpstraat.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 5 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Losser. Tevens is het ontwerpbesluit te raadplegen op de website www.losser.nl .

Procedure

Een belanghebbende kan gedurende de bovenvermelde termijn van zes weken zien of haar zienswijze naar voren brengen. Een zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. U kunt daartoe contact opnemen met de gemeente Losser, tel. 053-5377444. Publiceren op dinsdag 4 oktober 2016 in : staatscourant Huis aan huis blad website

Bijlagen