Verleende omgevingsvergunning op het perceel kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 9548. Ter hoogte van Irisstraat 79 te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 9548
Publicatiedatum
02-02-2016
 Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 4 bomen op het perceel kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 9548. Ter hoogte van Irisstraat 79 te Losser.

Datum bekendmaking 21 januari 2016

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.