Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Kaart behorende bij: Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij hebben besloten: 

Beschrijving

  • de heer N.J.M. Groot, namens het uitzendbureau Tempo Team, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan te wijzen als toezichthouder tot einde contractduur. 

Procedure

Deze aanwijzing houdt in, dat deze toezichthouder op basis van de aanwijzing belast is met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Monumentenwet, de Algemene plaatselijke verordening, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Waterwet, Wet bodembescherming, Bouwverordening. De toezichthouder is in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs. Het aanwijsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.