Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Mekkelhorsterstraat 31 te Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
29-03-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Mekkelhorsterstraat 31 te Beuningen  Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen met gevolgen voor een beschermd natuurgebied en het wijzigen van een inrichting op de locatie Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen. De aanvraag heeft zaaknummer 15Z00655.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 30 maart 2016 tot en met dinsdag 10 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser

Procedure

 Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444