Verleende omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 26, 7587 NH De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 26
Publicatiedatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 26, 7587 NH De Lutte BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

-           Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een woonunit op het perceel Bentheimerstraat 26, 7587 NH De Lutte.

Datum bekendmaking 22 juni 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.