Rectificatie: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Beuningen 2015.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
26-01-2016
Kaart behorende bij: Rectificatie: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Beuningen 2015. In de publicatie van 20 januari 2016 is abusievelijk vermeld dat de gewijzigde vaststelling Beuningen 2015 m.i.v. 20 januari 2015 zes weken ter inzage ligt. Dit jaartal had moeten zijn 2016. Een rectificatie is noodzakelijk.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 15 december 2015 het bestemmingplan Beuningen 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Beuningen 2015 met bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan
Om te voldoen aan de 10 jaarlijkse actualisatieplicht uit de Wet ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan Beuningen 2015 opgesteld. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Het is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit plan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wel is rekening gehouden met de wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van kracht worden van het bestemmingsplan “Beuningen 2004”. Wat betreft de planologische juridische regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij vigerende bestemmingsplannen.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat:
1. de hoogte voor de gebouwen Beuningerstraat 63 en 71  gemaximeerd  is op 10 meter.

2. aan een deel  van een perceel aan de voorzijde van Beuningerstraat 65 de bestemming “Verkeer” wordt toegekend in plaats van “Tuin”.

3. de verbeelding op de volgende onderdelen is aangepast

  • Aangepaste begrenzingen, zoals de begrenzing tussen de tuin- en woonbestemming aan Lomanskamp en de begrenzing tussen de groen- en woonbestemming aan Broeninkskamp.
  • Info punt toerisme/verkoop streekproducten op perceel Beuningerstraat 71 aangeduid als  “specifieke vorm van horeca – toerisme”.
  • Bestemmingsaanduiding VVB gewijzigd in de verplichte standaardiseringsaanduiding V-VB (Verkeer -Verblijfsgebied).


Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 8 maart 2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook  op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
 

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 26 januari 2016 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen