Verleende omgevingsvergunning op het perceel Hogeboekelweg 81, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PP 81
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Hogeboekelweg 81, 7582 PP Losser Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen of doen vellen van een houtopstand op het perceel Hogeboekelweg 81, 7582 PP Losser.

Datum bekendmaking 20 april 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.