Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Denekamperstraat 48 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PW 48
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Denekamperstraat 48 in Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveiliggebruiken en wijzigen van een brandmuur van 60 minuten naar 30 minuten op de locatie, Denekamperstraat 48, 7588 PW Beuningen. De aanvraag heeft zaaknummer “15Z02848”;

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 25 mei 2016 tot en met dinsdag 05 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.