Vaststelling bestemmingsplan “Snippergroen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
23-11-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Snippergroen” Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 8 november 2016 het bestemmingplan “Snippergroen” heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het gebruik van de verkochte percelen openbaar groen als tuin of erf bij een woning en voor een verkocht perceel openbaar groen op het bedrijventerrein Zoeker Esch ten dienste van het aldaar gevestigd bedrijf.
Naast het vorenstaande omvat dit bestemmingsplan eveneens de juridisch-planologisch regeling voor een tweetal percelen (perceel hoek Enschedesestraat-Diepenbrocklaan en een perceel aan de Reekersgaarden). Deze percelen zijn in het geldende bestemmingsplan Losser Dorp onjuist bestemd. In voorliggend plan zijn deze percelen bestemd overeenkomstig het feitelijk gebruik als “Groen”en “Wonen”.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden
De bronbestanden vand e hiervoor genoedme stukken vindt u hier.

Procedure

Beroep Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen