Gewijzigde vaststelling Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 64
Publicatiedatum
23-11-2016
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte De gemeenteraad van Losser heeft op 8 november 2016 het bestemmingplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied (Vp 2015), Lossersestraat 64 De Lutte gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Het plan ligt met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt de omzetting van het voormalige agrarische bedrijf aan de Lossersestraat 64 in De Lutte in een bedrijfsverzamellocatie voor lichte bedrijvigheid mogelijk.

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat de verplichting om afschermend groen aan te planten nader is geconcretiseerd.

Het plan kan gedurende de bovenvermelde termijn van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan  ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Gedurende de bovenvermelde termijn van zes weken kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener,  dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Procedure

Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Publicatie 1. De week van Losser 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen