Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 41
Publicatiedatum
24-02-2016
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 24 februari 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan De Lutte, partiĆ«le herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing/nieuwvestiging van Morsink Diervoeders&Hobby van Dorpstraat 41 te de Lutte naar een onbebouwd  perceel naast Dorpstraat 47 te de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nr.1155. Het betreft het bouwen van een bedrijfspand  zonder de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Tevens is een gedeelte van dit perceel in combinatie met een gedeelte van het naastgelegen perceel sektie O, nr. 1125 in het plangebied opgenomen waarbij de bestemming ‘Tuin” is gewijzigd in “erf” behorende bij “Wonen”.

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 5 april  2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden
De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 23 februari 2016 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen