Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Lijsterbesstraat 1 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581XX 1
Publicatiedatum
21-06-2016
Einddatum
16-08-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Lijsterbesstraat 1 in Losser Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Lijsterbesstraat 1, 7581 XX Losser te verlenen.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 22 juni 2016 tot en met dinsdag 2 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.