Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
21-06-2016
Einddatum
16-08-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen met gevolgen voor een beschermd natuurgebied en het wijzigen van een inrichting op de locatie Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen. De aanvraag heeft zaaknummer 15Z00655.

Het hiervoor genoemde definitieve besluit ligt met de bijbehorende bescheiden met ingang van woensdag 22 juni 2016 tot en met dinsdag 2 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.