Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Hoofdstraat 68 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BV 68
Publicatiedatum
21-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Hoofdstraat 68 in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op de locatie, Hoofdstraat 68, 7586 BV Overdinkel. De aanvraag heeft zaaknummer “16Z01962”;

Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 22 december 2016 tot en met dinsdag 02 februari 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.