Vaststelling bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AB 41
Publicatiedatum
14-07-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 11 juli 2016 het bestemmingplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing/nieuwvestiging van Morsink Diervoeders&Hobby van Dorpstraat 41 te de Lutte naar een onbebouwd  perceel naast Dorpstraat 47 te de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nr.1155. Het betreft het bouwen van een bedrijfspand  zonder de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Tevens is een gedeelte van dit perceel in combinatie met een gedeelte van het naastgelegen perceel sektie O, nr. 1125 in het plangebied opgenomen waarbij de bestemming ‘Tuin” is gewijzigd in “erf” behorende bij “Wonen”.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Publicatie 1. Week van Losser 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen