Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Hogeboekelweg 85 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Hogeboekelweg 85 in Losser Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Een verleende omgevingsvergunning (met kenmerk 14Z01218) voor het uitbreiden van een zeugenhouderij op het perceel Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser geheel in te trekken.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 20 juli tot en met dinsdag 30 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zowel mondeling als schriftelijk door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.