Verleende omgevingsvergunning op het perceel Hoofdstraat 1 Overdinkel, kadastraal bekend onder LSR00, sectie Q, nummer 00803.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BK 1
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Hoofdstraat 1 Overdinkel, kadastraal bekend onder LSR00, sectie Q, nummer 00803.  BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het  kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 1 Overdinkel, kadastraal bekend onder LSR00, sectie Q, nummer 00803.

Datum bekendmaking 13 januari 2016

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.