Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO op het perceel Bentheimerdijk 1, 7588 PH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PH 1
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO op het perceel Bentheimerdijk 1, 7588 PH Beuningen  Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Beschrijving

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de huidige woning en een bijgebouw voor een nieuwe woning met inwoning, en een nieuw bijgebouw aan de Bentheimerdijk 1 te Beuningen:

  • 15Z02194 op de locatie, Bentheimerdijk 1 te Beuningen.

De vergunning wordt verleend voor de activiteit(en)
het bouwen van een bouwwerk;
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
De aanvraag, beschikking en de bijbehorende liggen met ingang van woensdag 20 januari 2016 tot en met dinsdag 02 maart 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

 
 

Procedure

Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.