Rectificaite datum bekendmaking Besluit omgevingsrecht Tjaskermolen 16 in De Lutte

Type bekendmaking
rectificatie
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser G 3361
Publicatiedatum
17-05-2016
Einddatum
12-07-2016
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Tjaskermolen 16 in De Lutte en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummer 3361.

Datum bekendmaking 3 mei 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.