Ontwerp bestemmingsplan “Luttermolenveld 2e partiele herziening”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SJ
Publicatiedatum
15-12-2016
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan “Luttermolenveld 2e partiele herziening”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 15 december 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Luttermolenveld 2e herziening”.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft een plangebied gelegen aan de Waterradmolen en de Oliemolen te de Lutte. Het plangebied maakt deel uit van de woonwijk Luttermolenveld, welke ten oosten van de kern De Lutte ligt.  Het plangebied heeft ingevolge het vigerende bestemmingsplan "Luttermolenveld 2008" reeds een woonbestemming, inclusief bijbehorend bouwvlakken voor de bouw van vrijstaande woningen. Gekozen is voor een gewijzigde indeling van het plangebied waardoor er enkele woningen niet (geheel) passen in de bouwvlakken welk op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het vigerend bestemmingsplan "Luttermolenveld 2008" noodzakelijk. Voorliggende partiële herziening voorziet hierin.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 25 januari 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 14 december 2016

Publicatie
1.            De week van Losser.
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord