Ontwerp-bestemmingsplan Glane 2016

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RS
Publicatiedatum
15-12-2016
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Glane 2016

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 15 december 2016  gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan Glane 2016. Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Glane 2005. Het plan is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit bestemmingsplan  zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wel is rekening gehouden met de wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van kracht worden van het bestemmingsplan “Glane 2005”.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 25 januari 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 14 December 2016

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord