Verleende vergunning op het perceel gelegen bij Kremersveenweg 14 in Losser, kadastraal bekend als LSROO, sectie Q, nummer 332.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 332
Publicatiedatum
12-01-2016
 BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom op het perceel gelegen bij Kremersveenweg 14 in Losser, kadastraal bekend als LSROO, sectie Q, nummer 332.

Datum bekendmaking 22 december 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.