Verleende vergunning op het perceel Bentheimerstraat 18 in De Lutte, kadastraal bekend onder LSR00, sectie G, nummer 2470.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser G 2470
Publicatiedatum
12-01-2016
 BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 21 bomen op het perceel Bentheimerstraat 18 in De Lutte, kadastraal bekend onder LSR00, sectie G, nummer 2470.

Datum bekendmaking 24 december 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.