Ingetrokken vergunning op het perceel Smidskaamp 22, 7587 BV De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587BV 22
Publicatiedatum
12-01-2016
Kaart behorende bij: Ingetrokken vergunning op het perceel Smidskaamp 22, 7587 BV De Lutte  BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een reeds verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een keerwand gelegen op het perceel Smidskaamp 22, 7587 BV De Lutte in te trekken.

Datum bekendmaking 23 december 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.