Besluit omgevingsrecht Mensmansweg 5 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser P 638
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van drie bomen op de percelen bij Mensmanweg 5 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummers 638 en 639.

Datum bekendmaking besluit: 28 april 2016.

Procedure

Bezwaar Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.