Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel – Honingloweg en Oosterhof

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581WB 68
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel – Honingloweg en Oosterhof Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 8 september 2015 het bestemmingplan De Saller, Havezatensingel – Hongingloweg en Oosterhof gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel – Hongingloweg en Oosterhof met bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 3 woningen op de hoek Havezatensingel – Honingloweg te Losser en daarnaast in het vergroten van een bouwkavel aan de Oosterhof 13 te Losser.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat de bouwstrook op een bouwperceel aan de Honingloweg met circa 4 meter naar achteren wordt gelegd.

Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met dinsdag 17 november 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 6 oktober 2015 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen