Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kennisgeving ontwepbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo voor Austweg 9 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587LB 9
Publicatiedatum
05-08-2015
Einddatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwepbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo voor Austweg 9 in De Lutte Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het : 

Beschrijving

  • vernieuwen van een gedeelte van de voormalige boerderij t.b.v. gebruik als opslag bij de woning aan de Austweg 9, 7587 LB De Lutte. De aanvraag heeft zaaknummer “15Z00707”;

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 05 augustus 2015 tot en met dinsdag 16 september 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.