Kennisgeving besluit vaststellen hogere grenswaarde op het perceel Nijverheidstraat 15 te Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581PV 15
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving besluit vaststellen hogere grenswaarde op het perceel Nijverheidstraat 15 te Losser  Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om:

Beschrijving

  • Voor de bedrijfswoning gelegen op het perceel Nijverheidstraat 15 in Losser een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vast te stellen. Zaaknummer van de aanvraag is 15Z00226.

Het definitief besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 november 2015 tot en met dinsdag 15 december 2015 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Binnen deze termijn kan beroep worden aangetekend tegen dit besluit.

Procedure

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.