Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo Denekamperstraat 32 a in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PW 32 A
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo Denekamperstraat 32 a in Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een beschermd natuurgebied en het veranderen van een inrichting op het perceel Denekamperstraat 32 A in Beuningen.

De aanvraag, definitief besluit en de bijbehorende liggen met ingang van woensdag 1 april  tot en met dinsdag 12 mei 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Procedure

Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.