Vaststelling bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening vestiging agrarisch bedrijf Kremersveenweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PP 10
Publicatiedatum
02-06-2015
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening vestiging agrarisch bedrijf Kremersveenweg Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 21 april 2015 het bestemmingplan ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiĆ«le herziening vestiging agrarisch bedrijf Kremersveenweg heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van een agrarisch bedrijf in het Landbouwontwikkelingsgebied  (log) op een nog te bebouwen perceel aan de Kremersveenweg 10 te Glane.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 14 juni 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen op  www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Losser, 2 juni 2015

 

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen