Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
02-06-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting met een monovergister voor dierlijke mest  op het perceel Mensmanweg 11-13 te Beuningen te verlenen;
  • Een omgevingsvergunning voor het oprichten  van een inrichting met een monovergister voor dierlijke mest  op het perceel Punthuizerweg 22 te Beuningen te verlenen;
  • Een omgevingsvergunning voor het oprichten  van een inrichting met een monovergister voor dierlijke mest  op het perceel Stroothuizerweg 41 te Beuningen te verlenen;
  • Een omgevingsvergunning voor het oprichten  van een inrichting met een monovergister voor dierlijke mest  op het perceel Stroothuizerweg 43 te Beuningen te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 3 juni 2015 tot en met dinsdag 30 juni 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.