Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
02-06-2015
Einddatum
28-07-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Bentheimerstraat 22 in De Lutte

Beroep

Op 29 december 2014 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan. Tegen dit besluit is tijdig bezwaar gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens op 19 mei 2015 besloten om het bezwaar gegrond te verklaren. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt naar aanleiding van dit besluit alsnog verleend.

In dat kader kan tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

-     de naam en het adres van de indiener;
-     de dagtekening;
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
-     de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Procedure

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.