Verleende omgevingsvergunning op de percelen aan de Poldermolen kavels 21 en 23, 7587 SC De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587SC 23
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op de percelen aan de Poldermolen kavels 21 en 23, 7587 SC De Lutte Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2 woningen op de percelen Poldermolen kavels 21 en 23, 7587 SC De Lutte;

Datum bekendmaking 16 oktober 2015

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.