Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587MG 1
  • 7587MG 3
Publicatiedatum
27-10-2015
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 12 oktober 2015 het bestemmingplan Buitengebied 2013, partiĆ«le herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte  met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bouw van twee bedrijfsgebouwen op het perceel Luttikhuisweg 1-3 te De Lutte.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 8 december 2015  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 27 oktober 2015 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen